การสัมมนาติดตามความก้าวหน้าของการทำการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)
28 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 873)

การสัมมนาติดตามความก้าวหน้าของการทำการค้นคว้าอิสระ
ระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ)

ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

 กำหนดการงานสัมมนา

09.00 – 09.30 น.   ลงทะเบียนงานสัมมนาเพื่อรายงานความก้าวหน้าฯ

09.30 – 09.45 น. รับประทานอาหารว่าง

09.45 – 10.00 น. กล่าวเปิดงาน โดย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

10.00 – 12.00 น. สัมมนาช่วงที่ 1 - นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทำโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ โดยมีวิทยากรปฏิบัติการให้ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำการค้นคว้าอิสระ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น. สัมมนาช่วงที่ 2 - นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทำโครงร่างการค้นคว้าแบบอิสระ โดยมีวิทยากรปฏิบัติการให้ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำการค้นคว้าอิสระ

15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.30 น. สรุปการสัมมนา