การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558
29 ตุลาคม 2558 (อ่าน 1,716)

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิการยน 2558
ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายละเอียด http://w499.cs.science.cmu.ac.th/seminargrad/